Algemene voorwaarden Coffee Extraordinary

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COFFEE EXTRAORDINARY

Coffee Extraordinary besteedt veel aandacht aan de uitstraling en de inhoud van de website, webshop en de teksten. Desondanks is het mogelijk dat er onjuiste, dan wel onvolledige, informatie wordt gepubliceerd. Fouten in de gegevensverwerking kunnen niet altijd voorkomen worden. Content die gepubliceerd is veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar daarbij zullen ook de meningen, overtuigingen en ervaringen van de auteur in de artikelen naar voren komen. Coffee Extraordinary kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie voor jou wordt geraadpleegd.

Coffee Extraordinary sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, of indirecte, schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Coffee-Extraordinary.nl Ook voor schade, ten gevolge van gebruikte informatie die door middel van Coffee Extraordinary verkregen is, zijn wij niet aansprakelijk. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en gewijzigd en dit kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

COPYRIGHT & HUISREGELS

Coffee Extraordinary behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst als beeldmateriaal. Bezoekers mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Coffee Extraordinary. Voor artikelen, sociale media berichten en / of anderzijds door onze openbaar gemaakte berichten mogen gedeeld worden, mits er gebruikt wordt gemaakt van de volgende bronvermelding: Coffee Extraordinary [www.coffee-extraordinary.nl] inclusief aanklikbare hyperlink. Twijfel je over het gebruik van artikelen, neem dan gerust contact met ons op.

Reageer je op onze site of op berichten via één van onze sociale media-kanalen? Blijf dan wel netjes. Kritiek leveren mag, we gaan ook graag het debat met je aan, maar aanhoudende negatieve reacties betekenen >> Exit. Je wordt verwijderd en geblokkeerd. De volgende uitingen zijn niet toegestaan:

 • racistische taal;
 • seksistische comments;
 • anti-semitisme;
 • extreem-rechts of -links taalgebruik;
 • schelden;
 • bedreigingen of beledigingen.

Kortom, we hebben respect voor elkaar en elkaars overtuigingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANKOPEN VIA ONZE WEBSITE

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Coffee Extraordinary
Vliet 14
8446 MA Heerenveen
(+31)6 36162942
koffiewebwinkel@gmail.com
www.coffee-extraordinary.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder inschrijving 74086839. Het btw-nummer is NL083588437B02.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coffee Extraordinary en op elke tot stand gekomen bestelling via de webwinkel van Coffee Extraordinary en overige bestellingen tussen Coffee Extraordinary en de klant;
 2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Coffee Extraordinary geeft de klant te kennen met deze algemene leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en het privacybeleid akkoord te gaan;
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 5. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van Coffee Extraordinary is vrijblijvend. Coffee Extraordinary is dan ook gerechtigd het aanbod te wijzigen;
 2. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid;
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Coffee Extraordinary niet;
 4. Alle beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Coffee Extraordinary en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst, waarmee de klant deze algemene voorwaarden en het privacybeleid heeft geaccepteerd;
 2. Coffee Extraordinary kan, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Coffee Extraordinary is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen;
 3. Coffee Extraordinary treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige digitale omgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Coffee Extraordinary heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

 1. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken;
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Coffee Extraordinary retourneren, conform de door Coffee Extraordinary verstrekte instructies;
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Coffee Extraordinary. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels de verstrekte instructies welke vermeld staan op de pakbon of het herroepingsformulier;
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit;
 5. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Coffee Extraordinary. Enkel de kosten van de terugzending komen voor rekening van de klant. Tegoeden die voortvloeien uit een retour of ruiling zullen door Coffee Extraordinary zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald;
 6. Meer informatie rondom de procedure is te vinden op de pagina verzenden en retourneren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:

 • In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
 • Artikelen met gebruikerssporen;
 • Producten met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
 • Beschadigingen die door de koper zijn aangebracht.

Artikel 7 – Geldende tarieven

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Coffee Extraordinary zijn in Euro’s, inclusief 21% / 9% btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven;
 2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend;
 3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. Coffee Extraordinary is niet verplicht het artikel volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bancontant / Mister Cash, Sofort Banking, PayPal of overboeking;
 2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling;
 3. Bij een overboeking via de bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij Coffee Extraordinary binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.
 4. Coffee Extraordinary behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden;
 5. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Coffee Extraordinary de bestelling goed ontvangen heeft. Soms komt een orderbevestiging terecht in de spambox en soms wordt deze tegengehouden door een spamfilter;
 6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld betaalgegevens onverwijld aan Coffee Extraordinary te melden.

Artikel 9 – Levering en verzending

 1. Coffee Extraordinary neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van bestellingen;
 2. Coffee Extraordinary streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld;
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de genoemde verzendtermijn zal Coffee Extraordinary dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar maken per e-mail. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijving van de termijn geeft de klant geen recht op annulering van de bestelling of schadevergoeding;
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten;
 5. Alle bestellingen gedaan bij Coffee Extraordinary worden verzonden via PostNL, met of zonder tussenkomst van SendCloud;
 6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (er wordt altijd bij het artikel vermeld dat het om een nabestelling gaat), dan wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Coffee Extraordinary de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht;
 7. Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet uitgevoerd kan worden, zal Coffee Extraordinary het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 10 – Garantie

Coffee Extraordinary staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Coffee Extraordinary doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Coffee Extraordinary daar niet aansprakelijk voor. In het privacybeleid lees je welke gegevens Coffee Extraordinary van jou verzamelt op het moment dat je onze website gebruikt of een bestelling bij ons plaatst en waarom we deze gegevens verzamelen. Wil je hier meer over weten? Mail ons dan op avg.gabriellamedia [at] gmail [dot] com

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Coffee Extraordinary, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;
 2. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Coffee Extraordinary om deze de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen en indien nodig in overleg te treden met de leverancier van het artikel;
 3. In geval van een geschil of een klacht zal Coffee Extraordinary deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Coffee Extraordinary en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.